Rekrutacja do służby w Policji

Wymagania dotyczące kandydatów do służby w Policji

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie   informacji niejawnych;
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;


Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Powolnego 3, pok. 05, w każdy wtorek i czwartek od godz. 9.00-14.00.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały do wglądu;
 • książeczka wojskowa z wpisem  „przeniesiony do rezerwy” - do wglądu;
 • dowód osobisty - do wglądu.

   

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

 

Kwestionariusz osobowy

 

Metryczka

Data publikacji 27.12.2013
Data modyfikacji 27.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nysie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wrzosek
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Wrzosek
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wrzosek
do góry