Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Nysie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej nyskiej Policji zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostęności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Nysie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2002-12-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-01-12

Status dostepności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nysie st. sierż. Janina Rudkowska.

Adres e-mail: rzecznik.ny@op.policja.gov.pl, telefon: 47 8635 231.

Kontaktować można się także dzwoniąc do dyżurnego na numer telefonu 47 8635 203.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Nysie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Armii Krajowej 11, 48-300 Nysa. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, z obustronnymi w stosunku do położenia obiektu- balustradami. Dla osób z trudnością poruszania zamontowany jest dźwignik. Wejście drzwiami głównymi.

W holu wejściowym znajduje się na prawo dyżurka, na lewo- poczekalnia (obie na wysokości poziomu parteru). Wejście do holu głównego odbywa się poprzez system kontroli dostępu.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z holu wejściowego i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP .

Interesanci mogą być obsłużeni w holu wejściowym, przed systemem kontroli dostępu, po uzgodnieniu z dyżurnym KPP.

Toaleta dla interesantów poruszających się na wózku znajduje się na parterze budynku, na lewo od wejścia głównego do budynku. Pozostałe toalety są otwarte, znajdują się na każdym piętrze budynku. Inne toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie pisma punktowego Braille’a.

Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego, w których interesanci mogą załatwić sprawę, znajdują się przy ul. Armii Krajowej 28 w Nysie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną. Wejście do budynku jest z poziomu chodnika.  Przy wejściu do budynku znajduje się domofon. Za drzwiami znajduje się klatka schodowa, a schody oklejone są kafelkami. Przy schodach znajduje się poręcz ułatwiająca skorzystanie z nich. W budynku znajdują się otwarte toalety, które nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Budynek nie jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt ułatwiający dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 31.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nysie
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Skrętkowicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wrzosek
do góry